كربوكسی متيل سلولز CMC

کربوکسی متیل سلولز سدیم یک پلیمر خطی آنیونی محلول در آب است. در مواد غذایی، داروسازی و صنایع آرایشی.
پودرکربوکسی متیل سلولز سدیم سفیدرنگی، بی مزه، بی بو

کاربرد:

استفاده از کربوکسی متیل سلولز سدیم در سویبا
استفاده از کربوکسی متیل سلولز سدیم در مواد غذایی فوری
استفاده از کربوکسی متیل سلولز سدیم در خمیر دندان تولید

بسته بندی: کیسه ۲۵ کیلوگرم
کشور تولید کننده: کشور چین